Комбиниран филтър SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Осигурява защита срещу органични компоненти с точка на кипене над 65 градуса, неорганични компоненти, киселинни газове и пари, амоняк, живак, течни и твърди частици.
EN 143, EN 14387