Химически филтър SR 298 AX Sundstrom Safety

Общи характеристики
Осигурява защита срещу органични компоненти с точка на кипене под 65 градуса.
EN 143, EN 14387