Сертификати и стандарти

Каммартон България  неотменно следва своята корпоративно-социална политика, насочена към опазване на околната среда, качеството и безопасността на работа. Компанията  отдавна е приела в своята работа Европейските правила и норми. От 2005 година има внедрена система за управление на качеството, която понастоящем е съгласно последните изисквания на ISO 9001:2015 за осигуряване на качеството, a от 2015 година  - интегрирана система, която е допълнена с  ISO 14 001:2015 за опазване на околната среда, OHSAS 18 001:2007 за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Успешно преминалият одит съгласно специфичните изисквания и на трите международни стандарта и получените от Bureau Veritas Certification Bulgaria сертификати за съответствие отбелязват нов етап в развитието на организацията. Целта е постоянното повишаване на ефикасността и качеството на работа, като едновременно с това са осигурени здравословни и безопасни условия на труд и ограничаване на неблагоприятните влияния върху околната среда. Ръководството и всички служители се ангажират с непрекъснатото усъвършенстване на системата, гарантиращо постоянното подобрение във всички  аспекти.