Високотехнологични решения от Plymovent по програма „Иновации и конкурентоспособност” за Вас

Уважаеми клиенти,обявена е процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Каммартон България предлага на вашето внимание възможност за енергийно обследване на съществуващи и/или проектиране и доставка на енергоспестяващи напълно управляеми с честотно управление аспирационни системи за заваръчни газове на Plymovent посредством ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

В рамките на програмата ще можете да се възползвате от:

 • Консултации, оптимизация и модернизация на вашето производство;
 • Извършване на енергийно обследване;
 • Проектиране според вашите нужди;
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на високотехнологични решения от Plymovent.

Програмата стартира през м. януари 2017 г. Срокът за подаване на проектни предложения е 19 май 2017 г. За участие се допускат големи предприятия с над 250 служители с поне 3 приключени финансови години преди датата на кандидатстване, а също общини, общински и държавни предприятия.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ е 500 000 лв. Максимален – 2,5 млн. лева. Общият бюджет на процедурата е 50 млн. евро. Интензитетът на финансирането е в размер от 25% до 45%, в зависимост от региона.

Допустими дейности:

 • Придобиване на дълготрайни материални активи, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност в предприятието.

Допустими разходи:

 • Инвестиционни разходи;
 • Разходи за материали и консумативи;
 • Разходи за услуги.

Критерии за повече точки:

 • Печалба и ниска задлъжнялост;
 • Добър резултат от енергийния одит;
 • Площадката да бъде в северозападен регион - Ловеч, Плевен, Враца, Видин, Монтана.