Политика на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по отношение защита на личните данни (Privacy notice)

 

Обща информация

Каммартон България ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

В качеството си на администратор на лични данни по търговските си дейности, и като работодател, Каммартон България ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за осъществяванеето на търговските си ангажименти и предоставянето на коректни услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Каммартон събира и обработва Вашите лични данни във връзка с изпълнението на търговската си дейност, договорните отношения с Вас, за осъществяване и администриране на покупки или продажби на нашите продукти и услуги към Вас, за надлежното ви информиране за всяка промяна в договорените ни отношения или за изпълнение на рекламно-информационни дейности.

В зависимост от целта, за която Каммартон използва данните, правните основания могат да включват:

 • Изпълнение на задълженията на Каммартон България по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Каммартон България;
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • За целите на легитимния интерес на Каммартон България.

Каммартон България е администратор на лични данни и обработващ лични данни по отношение на Вашите данни като представители на организациите, с които имаме договорени отношения, или като ползватели на нашите услуги, сайтове или електронен магазин.

 

Кога събираме Ваши данни?

Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако: 

 • отправяте запитвания за предлаганите от нас продукти и услуги
 • осъществявате поръчки и покупки от нас;
 • се абонирате за наш бюлетин;
 • посещавате или използвате нашите уеб сайтове и канали в социалните мрежи;
 • комуникирате с екипите на търговските ни офиси, сайта или електронния магазин;
 • доставяте продукти или услуги за нуждите на Каммартон;
 • или взаимодействате по друг начин с нас в качеството си на потребител, клиент, партньор, доставчик, (под)доставчик, изпълнител или друго.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Каммартон България събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с осъществяването на търговска дейност, за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в наши събития, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договор;
 • обезпечаване на изпълнението на договор за доставки или услуги;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в организацията ни, касаещи обслужването ви, препоръки за подобряване на използването на сайтовете ни, актуални бюлетини;
 • счетоводни и статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез абонаментно сервизно обслужване;
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
 • изпълнение на въведени от вас поръчки в платформата на електронния ни магазин Toolsshop;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от Каммартон България;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите ни чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти и технологии, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.

 

Каммартон спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Каммартон?

Каммартон България обработва следните категории лични данни и информация:

 • Индивидуализиращи данни на служители на контрагентите си (клиенти и партньори): име и фамилия, електронна поща, държава, телефон.
 • Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите в допълнение и своя единен граждански номер.
 • Индивидуализиращи данни за служителите си: всички законосъобразни индивидуализиращи данни, необходими за осъществяване на трудовите правоотношения работодате-служител.

 

Каммартон България извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент, както и неговото администриране;
 • Регистрация на потребител на сайта Toolsshop .bg – целта на тази операция е извършване на регистрация и осъществяване на електронни заявки за доставки на стоки, предлагани от Каммартон България, управлението и проследяването им, чрез сайта на електронния мaгазин Toolsshop.
 • Отговаряне на запитвания – целта на тази операция е осъществяване на обратна връзка и отговор на постъпили чрез сайт, мейл, телефон или факс писмени или устни запитвания относно продуктите и услугите, предлагани от Каммартон България, и изпращане на поискана или необходима информация.
 • Изпращане на информационни съобщения до клиенти и партньори – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в продуктите и услугите, надвишени параметри, и изтичащи срокове, съгласно договора или параметрите на търговска сделка.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Сключване на трудов договор – целта на тази операция е ангажирането на служители и персонал в организацията с цел обезпечаване на нуждите на човешките ресурси за изпълнение на дейността на организацията.
 • Сключване договори и изпълнение на ангажименти по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за собствените си служители и служители на контрагентите си.
 • Осигуряване на достъп на служителите до приетия социален пакет на организацията.

 

Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на напарена оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че посочените операции са допустими за извършване и предоставят достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламента.

 

Каммартон България не събира и обработва преднамерено специфични категории личнии данни и информация за:

 • деца под 16 г.
 • които разкриват расов или етнически произход;
 • които разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Личните данни са събрани от Камммартон България от лицата, за които се отнасят. 

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Каммартон България съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока за изпълнение на договорените отношения.

Данните на потребителите на електронния магазин, след направена регистрация на сайта, или осъществена поръчка и покупка чрез него, ще бъдат съхранявани от момента на регистрацията, до момента на закриване на потребителския профил или, в който изтече законовия срок за съхранение на счетоводно отчетните документи.

Данните, събрани за целите на абонамент за изпращане на безплатни бюлетини, ще бъдат съхранявани от момента на абонирането ви, до момента, в който оттеглите желанието си да бъдете безплатен абонат, след което ще бъдат автоматично изтрити.

 

Вашите права

Съгласно Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените ви данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Предаване  /  Преносимост на вашите лични данни

За дейността на Каммартон България защитата на Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни.

Каммартон може по собствена преценка да предава част или всички Ваши данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:

 • Публични и държавни органи;
 • Консултанти и други – като счетоводители, адвокати, служба по трудова медицина;
 • Доставчици на услуги – като програмисти, хостинг компании;
 • Бизнес партньори – като компании за куриерски и транспостни услуги;
 • Други служебни лица: например, при продажба или преструктуриране на бизнеса на дружеството.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтовете на Каммартон България www.kammarton.com и toolsshop.bg не използват бисквитки.

 

Сигурност на данните

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като организация. Каммартон ви уверява, че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

 

За връзка с екипа на Каммартон България по отношение на личните данни пишете на info@kammarton.com.

 

За повече информация, прочетете пълната Политика за защита на личните данни.