Химически филтър SR 294 ABE2 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Осигуряват защита срещу органични компоненти с точка на кипене над 65 градуса, неорганични компоненти и киселинни газове и пари.
EN 143, EN 14387