Химически филтър SR 297 ABEK1 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Осигурява защита срещу органични компоненти с точка на кипене над 65 градуса, неорганични компоненти, киселинни газове и пари и амоняк.
EN 143, EN 14387