Химически филтър SR 315 ABE1 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Осигуряват защита срещу органични компоненти с точка на кипене над 65 градуса, неорганични компоненти и киселинни газове и пари.
EN 143, EN 14387