Push-Pull Системи за заваръчен цех Plymovent

Push-pull системата е метод за обща филтрация за предпазване от акумулация на заваръчен дим/финни прахови частици в работното помещение.
Общи характеристики
Push-pull системата се съдържа от въздуховодна система, снабдена с решетки, един или два вентилатора и една или две филтърни системи. Въздуховодната система се инсталира на нивото на одеялото от заваръчен дим (4-6 m). По този начин зоната е "затворена" чрез обдухване. От едната страна на въздуховодите въздухът се аспирира ("pull") от решетките, филтрира и издухва ("push") чрез вентилатора през решетките от другата страна. По този начин се генерира постоянна циркулация на въдуха. Заваръчният дим/финни прахови частици постоянно и ефективно се премахват и общата концентрация на заваръчен дим и/или финни прахови частици в помещението остава под легално допустимото ниво.

Системите Push-Pull отговарят на предизвикателствата в работна среда, където могат да възникнат следните ситуации:
- Улавянето на изпаренията може да се окаже неефективно, когато се работи с големи детайли.
- Операторите работят в помещения, където e трудно да се уловят ефективно изпаренията .
- Оборудването за лична защита предпазва операторите, но не и другите служители в помещението.

ИЗВЛИЧАНЕ
За придвижване и извличане на слоя частици в определена посока се използва аспирационен канал,проектиран в съответствие с вашата специфична дейност и разположението на съоръжението. Аспирационният канал е оборудван с решетки за въздушния поток. Правилното проектиране ще позволи максимално ефективно и контролирано извличане на слоя от метални частици.

ФИЛТРАЦИЯ
Каналът за аспирация е свързан със самопочистващо се филтриращо устройство. Тъй като частиците се движат през аспирационния канал, те се събират върху филтриращото устройство, което периодично се почиства чрез автоматизирана пневматична система за почистване. Когато натрупването във филтъра достигне определено точка, вътрешният самопочистващ механизъм започва да пречиства филтъра, в резултат на което частиците падат в контейнер,който е в долната част на филтриращия модул. Събирателният контейнер може лесно да бъде изпразнен, а съдържанието му трябва да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби

ВЕНТИЛАТОР
Процесът на непрекъснато извличане ,филтриране и рециркулация се генерира от вентилационен агрегат, специално оразмерен за системата и разположен след филтриращото устройство.

РЕЦИРКУЛАЦИЯ
След като частиците са филтрирани, пречистеният въздух може да се рециркулира. Чрез този метод може да се постигне икономия на енергийни разходи, особено в среди с климатична система.Рециркулиращият въздух също се използва , за да изтласка слоя дим към смукателния канал. За да се контролира ефективно посоката, се използва рециркулационен канал с решетки за регулиране на обема на въздушния поток,в съответствие с вашата специфична работа и разположение на съоръжението.