Kammarton Bulgaria Tourist Club

The Kammarton Bulgaria Tourist Club opened the summer season on May 18 - 19, 2019, with a hiking march to Vidimsko praskalo.