Battery lantern GLI 12V-300

Battery lantern GLI 12V-300